Ffoniwch ni : 029 2087 3743 | Ebost: enquiries@atebionsolutions.co.uk | LinkedIn

Amdanom ni

Atebion Solutions Policy development

Cwmni y mae Cyngor Dinas Caerdydd yn berchen arno a sefydlwyd i gynnig gwasanaethau masnachol a chaffael i’r sector cyhoeddus ydym ni. Gweithwyr caffael proffesiynol, gwybodus, hynod brofiadol a phenigamp sydd wedi dangos hanes llwyddiannus o gyflawni canlyniadau eithriadol yw ein pobl.

Mae ein pobl wedi trawsnewid caffael yng Nghyngor Caerdydd trwy weithredu’n llwyddiannus y gwaith o reoli categorïau a defnyddio technoleg i arbed £40m yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae gan ein pobl llawer o brofiad a gwybodaeth o gategorïau penodol gan gynnwys Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Adeiladu ac Amgylcheddol, Corfforaethol, Trafnidiaeth a Rheoli Cyfleusterau.

Rydym ni “o’r Sector Cyhoeddus i’r Sector Cyhoeddus” ac yn cynnig gwasanaethau hyblyg wedi’u teilwra i fodloni gofynion penodol ein cleientiaid.

Gwasanaethau

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyngor, arweiniad a chymorth caffael a masnachol gyda ffocws ar gynnig gwerth gwell ar gyfer ein cleientiaid sector cyhoeddus a gwella eu gallu sefydliadol. Mae ffocws y Cwmni ar gynnig gwerth gwell i’r sector cyhoeddus a gwella gallu sefydliadau rydyn ni’n gweithio gyda nhw.

Trawsnewid Caffael

 • Asesu Gallu a Diagnosteg
 • Dylunio Sefydliadol
 • Datblygiad a Hyfforddiant Strategaeth a Pholisi Caffael
Darllenwch fwy...

Trawsnewid Caffael

Mae gan ein pobl amrywiaeth o brofiad yn trawsnewid caffael.

Roedd ein pobl yn allweddol yn y broses o drawsnewid caffael ar draws Cyngor Caerdydd. gan gynnwys gweithredu rheoli categori. Mae ein pobl yn defnyddio amrywiaeth o adnoddau asesu gallu i nodi cryfderau a gwendidau caffael sefydliad ac yn defnyddio canfyddiadau gwaith gyda chleientiaid i ddatblygu a gweithredu cynlluniau/strategaethau gwella i fynd i’r afael â’r problemau sy’n codi.

Mae ein pobl yn arbenigo mewn datblygu a gweithredu strategaeth a pholisi caffael. Mae ein pobl yn arbenigo mewn cyflawni gwerth cymdeithasol/manteision cymunedol drwy gontractau sector cyhoeddus, ac roeddent yn allweddol i’r penderfyniad i enwi Cyngor Caerdydd fel unig Gyngor Cyflog Byw achrededig Cymru.

Rheoli Categori

 • Dadansoddi Gwariant a Chyfleoedd
 • Datblygu Strategaeth Caffael
 • Ymgysylltu â’r Farchnad ac Arloesi
 • Digwyddiadau Caffael a Reolir
Darllenwch fwy...

Rheoli Categori

Mae gan ein pobl gyfoeth o brofiad rheoli categori; gwnaethant lwyddo i weithredu a sefydlu’r dull hwn ym mhob rhan o Gyngor Caerdydd.

Mae ein pobl wedi helpu i gyflawni mwy na £40 miliwn o arbedion dros y 6 blynedd ddiwethaf.

Mae arbenigedd categorïau arbenigol ein pobl heb ei ail ar draws yr holl gategorïau gwariant, ac maent yn defnyddio eu sgiliau’n wythnosol i helpu rheolwyr cyllidebau i ddod o hyd i arbedion caffael a’u cyflawni. Mae ein pobl erbyn hyn yn gweithio fwyfwy â sefydliadau sector cyhoeddus eraill i’w cefnogi i gael y mwyaf allan o ddull rheoli categori, i gyflawni arbedion ariannol ac i drosglwyddo dysgu. Mae gan ein pobl record amlwg o weithio’n llwyddiannus â chleientiaid ym mhob rhan o’r cylch rheoli categori i gyflawni canlyniadau go iawn, a gall ein cefnogaeth gael ei theilwra i fodloni gofynion penodol ein cleientiaid fel y gallwn ychwanegu cymaint o werth â phosibl ac ategu eu sgiliau a’u harbenigedd.

eGaffael ac Effeithlonrwydd Cefn Swyddfa

 • Dylunio a Gweithredu eGaffael
 • Optimeiddio eGaffael a P2P
 • Addysg a hyfforddiant
Darllenwch fwy...

eGaffael ac Effeithlonrwydd Cefn Swyddfa

Mae ein pobl wedi bod ar flaen y gad o ran defnyddio technoleg i gynnig datrysiadau caffael arloesol sy’n bodloni anghenion cleientiaid. Mae ein pobl wedi rheoli’r project o weithredu system gyllid graidd y Cyngor, SAP, a’r platfform eGaffael/Rheoli Contractau, PROACTIS, sy’n cael ei ddefnyddio ym mhob rhan o’r Cyngor, yn llwyddiannus. At hynny, mae ein pobl wedi defnyddio a gweithredu amrywiaeth o adnoddau eGaffael, gan gynnwys Systemau Prynu Deinamig ac ocsiynau lleihau pris electronig i gyflawni gwelliannau i’r gwasanaeth ac arbedion ariannol.

Mae gan ein pobl ddealltwriaeth fanwl a phrofiad o amrywiaeth o adnoddau a thechnegau eGaffael gan gynnwys mabwysiadu a defnyddio systemau gwerthuso electronig, eAnfonebu a llwyfannau catalogio, a defnyddio Cardiau Caffael. Yn ogystal â’n profiad o weithredu adnoddau eGaffael ym mhob rhan o’r Cyngor, mae ein pobl wedi cyfrannu’n weithredol at nifer o fentrau newid technoleg gyda chyrff sector cyhoeddus eraill, ac mae cwmnïau eGaffael yn aml yn ymgynghori â nhw ar ddyluniad y system.

Modelau Darparu Amgen a Chomisiynu

 • Strategaeth Comisiynu a Chynllunio
 • Adolygiadau Gwasanaeth
 • Gwerthusiad MDA a Datblygu Achos Busnes
 • Cymorth Gweithredu MDA
Darllenwch fwy...

Modelau Darparu Amgen a Chomisiynu

Mae ein pobl wedi arwain datblygiad a gweithrediad amrywiaeth o Achosion Busnes ar draws gwasanaethau’r Cyngor, yn arwain at weithredu modelau darparu gwahanol a addasir yn fewnol, gan sefydlu cwmnïau masnachu a rhoi gwasanaethau’r Cyngor ar gontract allanol. Roedd hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu Pecyn Cymorth Adolygu Gwasanaeth ac adnodd Model Darparu Amgen ar gyfer asesu rhinweddau modelau darparu gwahanol. Defnyddiwyd y dull hwn yn llwyddiannus ar draws amrywiaeth o wasanaethau.

Mae ein pobl yn llywio datblygiad parhaus dull gweithredu’r Cyngor o ran comisiynu strategol gan adeiladu ar lwyddiant y dull Rheoli Categori a’u rôl yn cefnogi’r Gwasanaethau Oedolion i ddatblygu eu dull comisiynu.

Pam ein defnyddio ni

Gan y Sector Cyhoeddus ar gyfer y Sector Cyhoeddus

Mae Atebion Solutions yn Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol (CMALl) y mae Cyngor Dinas Caerdydd yn berchen arno’n llwyr.  Mae ein pobl yn brofiadol iawn yn y sector cyhoeddus, ac yn parhau’n gyflogeion i’r Cyngor.  Felly, fel cwmni mae gennym ddealltwriaeth ddofn o weithio yn y sector cyhoeddus a’r heriau a’r cyfleoedd y mae hyn yn eu cyflwyno.  Mae gwerthoedd ein Cwmni’n adlewyrchu ein hethos sector cyhoeddus:

 • Bob amser yn cael ein tywys gan ein hethos sector cyhoeddus
 • Cynnig gwasanaethau gwerthfawr i gleientiaid
 • Gwella sgiliau a gallu cleientiaid
 • Deall a rhagori ar ddisgwyliadau cleientiaid
 • Gweithredu â gonestrwydd ac eglurder bob amser
 • Creu perthnasau parhaus sydd o fudd i’r ddau barti
 • Rhannu gwybodaeth ac Arfer Da

Gweithredu Rheoli Categori

Yn 2011, penderfynodd Cyngor Dinas Caerdydd atgyfnerthu gallu a chapasiti ei adnoddau caffael corfforaethol drwy greu Gwasanaeth Comisiynu a Chaffael newydd. Datblygodd ein pobl ddull rheoli categori ar gyfer holl wariant trydydd parti’r Cyngor, gan gynnwys meysydd anodd eu cyrraedd fel gofal cymdeithasol, a’i weithredu’n llwyddiannus. Mae’r dull gweithredu hwn wedi cyflawni mwy na £40m o arbedion lleihau costau dros y 6 blynedd ddiwethaf ac mae’n parhau i leihau costau a gwella perfformiad caffael ledled y Cyngor. Mae gan ein pobl record amlwg o arwain timau amlswyddogaethol i greu datrysiadau caffael arloesol sy’n cyflawni arbedion a/neu welliannau i wasanaethau ar draws yr holl gategorïau gwariant.

Gwybodaeth Categori fanwl

Mae gan ein pobl ddealltwriaeth fanwl o weithredu rheoli categori mewn sefydliad sector cyhoeddus mawr a gwybodaeth helaeth ar draws yr holl gategorïau gwariant, gan gynnwys:

 • Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant
 • Adeiladu, Cynnal a Chadw Adeiladau, Priffyrdd, Gwastraff a Pharciau
 • Gwasanaethau Proffesiynol, Trafnidiaeth, Rheoli Cyfleusterau a TGCh

Mae gan ein pobl record amlwg o gyflawni drwy reoli categori arloesol, adnoddau caffael strategol a thechnoleg e-gaffael i gyflawni canlyniadau i gleientiaid.  Mae ein pobl wedi helpu i gyflawni mwy na £40 miliwn o arbedion dros y 6 blynedd ddiwethaf yng Nghyngor Caerdydd.  Mae ein pobl bellach yn meithrin enw da am weithio’n llwyddiannus â chyrff sector cyhoeddus eraill i gefnogi gweithrediad rheoli categori a chyflawni arbedion.

World procurement awards 2017
Public Finance Innovation finalist
Awards wales winner 2016/17
Awards wales highly commended 2016/17

Tîm Llwyddiannus

Mae ein pobl wedi ennill nifer o wobrau a chael eu henwi ar y rhestr fer ar gyfer llawer mwy dros y 3 blynedd ddiwethaf:

 • PROACTIS ­- ennill y wobr Project Caffael Sector Cyhoeddus Gorau 2014.
 • Gwobrau Caffael Cenedlaethol Cymru 2015 – enillodd ein pobl y ‘Wobr Arloesedd drwy Gaffael’ a chawsant eu henwi ar y rhestr fer ar gyfer tair gwobr arall.
 • Gwobrau SOPO y DU 2015 – enillodd ein pobl ddwy wobr; ‘Cyflawni Arbedion Rhagorol’ a ‘Thîm Caffael y Flwyddyn’.
 • GO – Gwobrau Caffael y DU 2016 – cafodd ein pobl Ganmoliaeth Uchel yn y categori ‘Tîm Caffael y Flwyddyn’ ar gyfer y sector cyhoeddus a’u henwi ar y rhestr fer yn y categori ‘Arloeswyr y Flwyddyn’ yn y sector cyhoeddus ym mhrif wobrau’r DU.
 • GO – Gwobrau Caffael Cymru 2016 – enillodd ein pobl y categori ‘Arloeswyr y Flwyddyn’ a chawsant Ganmoliaeth Uchel yn y categori Cydweithredu.
 • GO – Gwobrau Caffael y DU 2017 – mae ein pobl wedi’u henwi ar y rhestr fer yn y categori ‘Arloeswyr y Flwyddyn’; cyhoeddir yr enillwyr ar 21 Mawrth 2017.
 • Gwobr Arloesedd Cyllid Cyhoeddus 2017 – mae ein pobl wedi’u henwi ar y rhestr fer yn y categorïau Tîm Cyllid y Flwyddyn a Model Darparu Gwasanaeth Amgen y Flwyddyn. Cyhoeddir yr enillwyr ar 20 Ebrill 2017.
 • Gwobrau Caffael y Byd 2017 – mae ein pobl wedi’u henwi ar y rhestr fer yn y Categori Arloesedd yn yr 11eg Gwobrau Caffael y Byd yn Llundain ar 17 Mai.  Eleni, gwelwyd mwy o ymgeiswyr nag erioed o’r blaen o “rai o’r cwmnïau mwyaf dylanwadol o 36 gwlad”.

Cyflawni Canlyniadau

Dros y chwe blynedd ddiwethaf, mae Gwasanaeth Comisiynu a Chaffael y Cyngor wedi helpu i gyflawni arbedion cronnol o fwy na £40 miliwn, gwella trefniadau llywodraethu a rheoli risg yn sylweddol, a helpu’r Cyngor i gyflawni yn erbyn ei uchelgeisiau polisi drwy ddefnyddio Buddiannau Cymunedol a datrysiadau cadwyn gyflenwi arloesol. At hynny, drwy gyflwyno rheoli categori, mae’r gwasanaeth wedi:

 • Cynyddu gwariant dan reolaeth o lai na 50% i fwy na 90%
 • Lleihau gwariant heb gymeradwyaeth i lai nag 1%
 • Gwella effeithlonrwydd y broses archebu a thalu drwy ddileu’r angen am fwy na 100,000 o anfonebau papur.

Mae llwyddiant ein dull rheoli categori o ganlyniad i nifer o ffactorau, gan gynnwys:

 • Defnyddio dadansoddiadau manwl a data caled i bennu blaenoriaethau a thargedau rhaglenni
 • Creu rhaglen drawsnewid â brand wedi’i hadeiladu o amgylch rheoli categori
 • Ailstrwythuro caffael ar sail categorïau
 • Datblygu gallu o ran rheoli categori
 • Sicrhau bod projectau / rhaglenni’n cael eu rheoli’n gadarn
 • Cyflawni newid drwy weithio traws-swyddogaethol
 • Sefydlu trefniadau llywodraethu ac adrodd cadarn
 • Adeiladu perchnogaeth gan y busnes o ran canlyniadau rhaglenni
 • Sicrhau ymrwymiad uwch reolwyr

“Roedd y cymorth gan y tîm yng Nghaerdydd yn amhrisiadwy.  Gwnaeth eu gwybodaeth a’u profiad yn ein sesiynau deialog gystadleuol gyda’r ymgeiswyr a’u datblygiad o’r model gwerthuso ansawdd sy’n seiliedig ar thema, a hynny o fewn amserlen dynn, ein galluogi i gwblhau ein proses gaffael yn llwyddiannus a dyfarnu’r contract i bartner strategol addas sy’n ymrwymedig i gyflawni buddiannau cynaliadwy.

Christine May – Cyfarwyddwr Rheoli Seilwaith a Gweithrediadau Dros DroCyngor Swydd Gaergrawnt

Ein pobl

Heb os nac oni bai, prif gryfder Atebion Solutions yw’r bobl.

Mae’r Cwmni yn cael mynediad at gyflogeion Tîm Comisiynu a Chaffael llwyddiannus Cyngor Dinas Caerdydd sydd wedi arwain at drawsnewid caffael yn llwyddiannus ledled y Cyngor. Mae hyn yn cynnig mynediad i arbenigwyr categori a thrawsnewid sydd â dealltwriaeth a phrofiad helaeth o gaffael Llywodraeth Leol.

Rydyn ni’n hynod falch o’n pobl, sydd â record amlwg o gyflawni canlyniadau.

Cliciwch ar broffil isod am fwy o wybodaeth am ein pobl.

Meet Steve our managing director

Steve Robinson

Rheolwr Gyfarwyddwr

Meet Steve our managing director

Steve Robinson

Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Steve yn arweinydd strategol â record gwych o arwain trawsnewid traws-sefydliadol yn y sector cyhoeddus. Mae’n weithiwr proffesiynol profiadol iawn ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiad yn y meysydd caffael, rheoli projectau, rheoli newid a chyfrifyddiaeth reoli. Arweiniodd Steve y broses o fabwysiadu a gweithredu rheoli categori yn y Cyngor, gan gyflawni newid graddol o ran perfformiad caffael. Mae Steve hefyd yn cynnig arweinyddiaeth lefel uwch i’r tîm categori Gofal Cymdeithasol.

Meet Chris McLellan our Director

Chris McLellan

Cyfarwyddwr

Meet Chris McLellan our Director

Chris McLellan

Cyfarwyddwr

Mae gan Chris gefndir caffael eang wedi treulio 18 mlynedd yn y sector preifat yn gweithio mewn amryw rolau caffael strategol ar gyfer nifer o sefydliadau FTSE100 cyn ymuno â Chyngor Dinas Caerdydd 5 mlynedd yn ôl.  Yn ei rôl bresennol fel Uwch Reolwr Categori, mae Chris yn arwain y timau categori Corfforaethol ac Amgylchedd yn adran Comisiynu a Chaffael y Cyngor sy’n cynnwys gwasanaethau TGCh, RhC, Fflyd, Adeiladu, Proffesiynol gyda gwariant o dros £200 miliwn y flwyddyn.  Chris hefyd yw Rheolwr Fframwaith Adeiladu Priffyrdd De-ddwyrain Cymru ac Adeiladu ar y Cyd De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru.

Meet John our Strategic development manager

John Paxton

Rheolwr Datblygu Strategol

Meet John our Strategic development manager

John Paxton

Rheolwr Datblygu Strategol

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel Arolygydd Tir Siartredig yn cyflawni projectau cenedlaethol a rhyngwladol mawr, ymunodd John â’r sector cyhoeddus.  Mae John yn weithiwr proffesiynol medrus iawn â chyfoeth o brofiad o arwain a datblygu projectau trawsffurfio ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.  Mae ganddo brofiad helaeth o ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid tra’n gweithio’n agos ag uwch arweinwyr.  Datblygodd John fethodoleg y Cyngor ar gyfer cynnal Adolygiadau Gwasanaeth â ffocws ar effeithlonrwydd, cynaliadwyedd a nodi cyfleoedd ar gyfer modelau darparu amgen.   Mae John wedi bod yn allweddol o ran sefydlu Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol ac mae wrthi’n datblygu’r agenda gwerth cymdeithasol yng Nghaerdydd.

Meet Alicja our Strategic development officer

Alicja Slawik

Swyddog Datblygu Strategol

Meet Alicja our Strategic development officer

Alicja Slawik

Swyddog Datblygu Strategol

Cyn ymuno â’r Tîm Comisiynu a Chaffael, bu Alicja’n gweithio yn y meysydd Polisi a Datblygu Economaidd yng Nghyngor Dinas Caerdydd am 10 mlynedd. Mae Alicja wedi helpu i ddarparu projectau i sicrhau’r potensial economaidd mwyaf i Gaerdydd a chefnogi datblygiad polisi ar brojectau mewnol a phrojectau'r Undeb Ewropeaidd. Mae Alicja’n arbenigo mewn ymgysylltu â rhanddeiliad, rheoli projectau, ymchwil a datblygu. Yn ei rôl bresennol fel Uwch Swyddog Strategaeth a Datblygu, mae Alicja’n arwain ar gyflawni manteision cymunedol / gwerth cymdeithasol drwy brosesau caffael ac yn datblygu polisi cyfrifoldeb cymdeithasol ehangach y Cyngor.

Meet Lucy our Strategic category manager

Lucy Williams

Rheolwr Categori Strategol

Meet Lucy our Strategic category manager

Lucy Williams

Rheolwr Categori Strategol

Mae Lucy yn Rheolwr Categori Strategol yn y tîm Corfforaethol a’r Amgylchedd yng Nghyngor Dinas Caerdydd.

Mae gan Lucy brofiad helaeth o gaffael a rheoli categori. Mae wedi bod yn gweithio yn y sector cyhoeddus ers saith mlynedd, gan arddangos arloesedd a hyblygrwydd yn barhaus drwy ddefnyddio dulliau rheoli categori, adnoddau caffael strategol a thechnoleg e-gaffael. Mae’n arweinydd projectau effeithiol iawn sydd â phrofiad helaeth o weithio mewn timau traws-swyddogaethol i ddarparu projectau caffael cymhleth yn llwyddiannus. Mae gan Lucy record llwyddiannus o weithio gyda chleientiaid i ddod o hyd i gyfleoedd caffael, gwneud arbedion a gwella gwasanaethau, ac yna ddatblygu a darparu strategaethau caffael.

Un o’r categorïau y mae Lucy’n ei reoli yw Trafnidiaeth Teithwyr, sydd â gwariant blynyddol o £6.4 miliwn, ac arweiniodd gweithrediad y DPS cyntaf yng Nghymru ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Teithwyr; proses gaffael a enillodd wobr.

Meet Ben our Strategic category manager

Ben James

Rheolwr Categori Strategol

Meet Ben our Strategic category manager

Ben James

Rheolwr Categori Strategol

Mae Ben yn Rheolwr Categori Strategol yn y Tîm Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghyngor Dinas Caerdydd. Mae Ben yn weithiwr caffael proffesiynol profiadol sydd wedi bod yn gweithio yn y sector cyhoeddus ers dros 10 mlynedd. Mae gan Ben ddealltwriaeth helaeth o’r categori Gofal Cymdeithasol ac arwain caffael gofal cymdeithasol cymhleth. Mae Ben yn arddangos arloesedd a hyblygrwydd yn gyson; gan ddefnyddio dulliau rheoli categori, adnoddau caffael strategol a thechnoleg e-gaffael ar draws y categori Gofal Cymdeithasol.

Mae gan Ben brofiad amlwg o arwain timau traws-sefydliadol / amlswyddogaethol ac ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth ar bob cam o’r cylch caffael. Chwaraeodd Ben rôl flaenllaw ym mhroses gaffael Gwasanaeth Byw â Chymorth y Cyngor, a enillodd wobr, ac wrth ddarparu projectau ar amser, yn unol â chyllideb, gan wneud arbedion a gwella gwasanaeth.

Meet Dean our Systems Development Manager

Dean Corbisiero

Rheolwr Datblygu Systemau

Meet Dean our Systems Development Manager

Dean Corbisiero

Rheolwr Datblygu Systemau

Ers graddio o Brifysgol Caerdydd yn 2009 mae Dean wedi bod yn gweithio i dîm Comisiynu a Chaffael Cyngor Caerdydd. Bu Dean yn Rheolwr Project llwyddiannus ar ailddatblygiad sefydliadol y tîm Comisiynu a Chaffael a Glasbrintio SAP. Arweiniodd Dean y gwaith o fabwysiadu a gweithredu datrysiad eGaffael cynradd y Cyngor, PROACTIS, ar draws y Cyngor. Yn ei rôl fel Swyddog Datblygu Systemau a Phrosesau, mae arbenigedd eGaffael Dean wedi bod yn sbardun allweddol ar gyfer arbedion ariannol ac effeithlonrwydd sylweddol y Cyngor drwy ddatblygu adnoddau caffael electronig yn llwyddiannus, gan gynnwys eArwerthiannau a Systemau Prynu Deinamig. Mae Dean bellach yn siaradwr rheolaidd ar faterion eGaffael mewn cynadleddau Cenedlaethol a Rhyngwladol.

Astudiaethau Achos

Cysylltwch â ni

Os oes diddordeb gennych mewn siarad â ni am sut gallwch chi helpu, ffoniwch ni neu gadewch eich manylion ac amser cyfleus i ni eich ffonio yn ôl ar y ffurflen isod.

Ffurflenni ar-lein...

Ffurflenni ar-lein  [recaptcha]

   

  Ffoniwch ni

  (029) 2087 3743

  E-bostiwch ni

  Ymholiadau@atebionsolutions.co.uk

  Cyfryngau Cymdeithasol

  Dewch o hyd i ni ar Linkedin

  Atebion Solutions logo

  Cyfeiriad

  Atebion Solutions
  Ystafell 245
  Neuadd y Sir
  Glanfa’r Iwerydd
  Caerdydd
  CF10 4UW

  © Atebion Solutions - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd